III SESJA RADY GMINY ZBLEWO 

 
 

O G Ł O S Z E N I EZawiadamiam Szanownych Mieszkańców Gminy Zblewo, że dnia 20 grudnia 2018r. o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zblewie odbędzie się III Sesja Rady Gminy Zblewo.
Porządek obrad:
1.    Sprawy regulaminowe.
2.    Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na sesji  w dniu 10 grudnia br.  
oraz z działalności w okresie międzysesyjnym.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminny na 2018r.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2035.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 – 2035:
a)    wystąpienie Wójta Gminy w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
b)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c)    odczytanie  ostatecznej opinii komisji właściwej do spraw budżetu,
d)    dyskusja nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
e)    głosowanie nad projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Zblewo na 2019r:
a)    wystąpienie Wójta Gminy w sprawie projektu budżetu,
b)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c)    odczytanie ostatecznej opinii komisji właściwej do spraw budżetu,
d)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
e)    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2019r.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie  Zblewo na lata 2019-2021.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Zblewo na 2019r. oraz zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zblewo na 2019r.
11.    Wolne wnioski i informacje.
12.    Zakończenie.

                                                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                Leszek Burczyk

 
Liczba odwiedzin : 115
Podmiot udostępniający informację : Gmina Zblewo
Osoba wprowadzająca informację : Adam Gilla
Osoba odpowiedzialna za informację : Alicja Zalewska
Czas wytworzenia: 2018-12-13 13:44:36
Czas publikacji: 2018-12-13 13:44:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak