II SESJA RADY GMINY ZBLEWO 

 
 

O G Ł O S Z E N I EZawiadamiam Szanownych Mieszkańców Gminy Zblewo, że dnia 10 grudnia 2018r.o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zblewie odbędzie się II Sesja Rady Gminy Zblewo.
Porządek obrad:
1.    Sprawy regulaminowe.
2.    Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na sesji  w dniu 19 listopada br. oraz z działalności w okresie międzysesyjnym.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminny na 2018r.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Zblewo.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych w Gminie Zblewo w 2019r.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Zblewo „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Zblewo.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
12.    Wolne wnioski i zakończenie.

 

                                                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                   Leszek Burczyk

 
Liczba odwiedzin : 111
Podmiot udostępniający informację : Gmina Zblewo
Osoba wprowadzająca informację : Adam Gilla
Osoba odpowiedzialna za informację : Alicja Zalewska
Czas wytworzenia: 2018-11-29 12:49:36
Czas publikacji: 2018-11-29 12:49:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak