Konsultacje dot. projektu programu współpracy na 2019 rok  

 

 

Wójt Gminy Zblewo ogłasza konsultacje w sprawie przyjęcia „Programu i trybu współpracy Gminy Zblewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”. Szczegóły w zarządzeniu Wójta Gminy Zblewo - do pobrania poniżej.

 

Cel konsultacji

Celem konsultacji jest uzyskanie od organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie opinii oraz uwag w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

Termin konsultacji

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 08.11.2018 r. , a termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 14.11.2018 r.

Sposób przeprowadzenia konsultacji.

1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy Zblewo.

2. Konsultacje odbywają się poprzez zgłoszenie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie rocznego programu.

3. Opinie i uwagi należy składać pisemnie, na formularzu stanowiącym załącznik do zarządzenia wójta z dnia 8 listopada 2018 r.  

4. Formularz o którym mowa w pkt.3 należy składać w następujący sposób:

a) w formie elektronicznej za pośrednictwem  poczty e-mail na adres: gmina@zblewo.pl;

b) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy w Zblewie, ul. Główna 40, 83-210 Zblewo;

c) osobiście – poprzez złożenie pisma w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Zblewie – ul. Główna 40.

 

Zarządzenienr 414/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie programu i trybu współpracy Gminy Zblewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019  pokaż

 

Liczba odwiedzin : 27
Podmiot udostępniający informację : Gmina Zblewo
Osoba wprowadzająca informację : Adam Gilla
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Apostołowicz
Czas wytworzenia: 2018-11-08 10:21:18
Czas publikacji: 2018-11-08 10:22:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak