LIV Sesja Rady Gminy Zblewo 

 
 

O G Ł O S Z E N I E

 

Zawiadamiam Szanownych Mieszkańców Gminy Zblewo, że dnia 4 października 2018r. o godz. 16.00 w  Gminnym Ośrodku Kultury  w Zblewie  odbędzie się  LIV Sesja Rady Gminy Zblewo.
Porządek obrad:
1.    Sprawy regulaminowe.
2.    Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na sesjach w dniach 6 sierpnia i 11 września br. oraz z działalności w okresie międzysesyjnym.
3.    Interpelacje i wnioski Radnych.
4.    Informacja o wykonaniu budżetu i zadań gospodarczych w I półroczu 2018r.
5.    Ocena przygotowania placówek oświatowo-wychowawczych do roku szkolnego.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej wsi Białachowo.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zblewo.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Zblewo.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Zblewo.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Zblewo.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Zblewo.
12.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
13.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
14.    Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Zblewo nr XXI/145/2016 w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Zblewie, zmiany jej statutu oraz określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych w tym zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi wskazanych w uchwale jednostek organizacyjnych Gminy Zblewo.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi  art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  w gminie Zblewo na 2019r.
17.    Podjęcie uchwały w sprawie opłaty  miejscowej.
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2035.
20.    Odpowiedzi  na wnioski i interpelacje Radnych.
21.    Wolne wnioski i zakończenie.

                                                                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                              Leszek Burczyk

 
Liczba odwiedzin : 63
Podmiot udostępniający informację : Gmina Zblewo
Osoba wprowadzająca informację : Adam Gilla
Osoba odpowiedzialna za informację : Alicja Zalewska
Czas wytworzenia: 2018-09-27 08:05:47
Czas publikacji: 2018-09-27 08:05:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak