LII Sesja Rady Gminy Zblewo 

 
 

O G Ł O S Z E N I EZawiadamiam Szanownych Mieszkańców Gminy Zblewo, że dnia  6 sierpnia 2018r. o godz. 16.00 w  Gminnym Ośrodku Kultury  w Zblewie  odbędzie się  LII Sesja Rady Gminy Zblewo.
Porządek obrad:
1.    Sprawy regulaminowe.
2.    Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał podjętych na sesji w dniu 18 czerwca br. oraz z działalności w okresie międzysesyjnym.
3.    Interpelacje i wnioski Radnych.
4.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zblewo.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny za nieczystości płynne dostarczane samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Zblewie.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018r.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
12.    Odpowiedzi  na wnioski i interpelacje Radnych.
13.    Wolne wnioski i zakończenie.

                                                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                                  Leszek Burczyk

 
Liczba odwiedzin : 90
Podmiot udostępniający informację : Gmina Zblewo
Osoba wprowadzająca informację : Adam Gilla
Osoba odpowiedzialna za informację : Alicja Zalewska
Czas wytworzenia: 2018-07-30 09:46:50
Czas publikacji: 2018-07-30 09:46:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak