2018 

 
 

Uchwała nr III/29/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr II/16/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Zblewo "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023  pokaż

Uchwała nr III/28/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Zblewo na 2019 rok  pokaż

Uchwała nr III/27/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Zblewo na 2019 rok oraz zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  pokaż

Uchwała nr III/26/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny oraz Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Zblewo na lata 2019-2021  pokaż

Uchwała nr III/25/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2019r.  pokaż  

Uchwała nr III/24/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zblewo na 2019 rok  pokaż

Uchwała nr III/23/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2035  pokaż   załącznik nr 1 

Uchwała nr III/22/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2035  pokaż    załącznik nr 1   załącznik nr 2    załącznik nr 3

Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok  pokaż

Uchwała nr II/20/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Zakładu Komunalnego Gminy Zblewo  pokaż

Uchwała nr II/19/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  pokaż

Uchwała nr II/18/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023  pokaż

Uchwała nr II/17/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym " Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023  pokaż

Uchwała nr II/16/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Zblewo "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023  pokaż

Uchwała nr II/15/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości  pokaż

Uchwała nr II/14/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Zblewo w 2019 roku  pokaż

Uchwała nr II/13/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na terenie Gminy Zblewo  pokaż

Uchwała nr II/12/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok  pokaż

Uchwała nr I/11/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących Radnym Rady Gminy Zblewo  pokaż

Uchwała nr I/10/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy  pokaż  

Uchwała nr I/9/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Zblewo pokaż

Uchwała nr I/8/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Zblewo  pokaż

Uchwała nr I/7/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Zblewo  pokaż

Uchwała nr I/6/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ustalenia ilości i nazw komisji stałych Rady Gminy Zblewo  pokaż

Uchwała nr I/5/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Zblewo  pokaż

Uchwała nr I/4/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej  pokaż

Uchwała nr I/3/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Zblewo  pokaż 

Uchwała nr I/2/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Zblewo pokaż

Uchwała nr I/1/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 19 listopada 2018r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej  pokaż

 

 

Uchwała nr LVI/424/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Starogardzie Gdańskim pokaż 

Uchwała nr LVI/423/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie programu i trybu współpracy Gminy Zblewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019  pokaż

Uchwała nr LVI/422/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XLVIII/362/2018 Rady Gminy Zblewo w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Zblewo publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych  pokaż 

Uchwała nr LVI/421/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 15 listopada2018r. w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2019 w tym określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane pokaż

Uchwała nr LVI/420/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 15 listopada 2018r. zmieniająca uchwałę nr LIV/403/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 4 października 2018 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Zblewo na 2019 rok  pokaż

Uchwała nr LVI/419/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2035  pokaż     załącznik nr 1   załącznik nr 2   załącznik nr 3

Uchwała nr LVI/418/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie zmian  budżecie gminy na 2018 rok  pokaż

Uchwała nr LV/417/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 18 października 2018r. w sprawie opłaty targowej  pokaż

Uchwała nr LIV/416/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 4 października 2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2035  pokaż   załączniki nr 1 i 2

Uchwała nr LIV/415/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 4 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok  pokaż

Uchwała nr LIV/414/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 4 października 2018r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  pokaż

Uchwała nr LIV/413/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 4 października 2018r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Zblewo nr XXI/145/2016 w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Zblewie, zmiany jej statutu oraz określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych w tym zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi wskazanych w uchwale jednostek organizacyjnych Gminy Zblewo pokaż  

Uchwała nr LIV/412/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 4 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  pokaż

Uchwała nr LIV/411/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 4 października 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  pokaż

Uchwała nr LIV/410/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 4 października 2018r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Zblewo  pokaż

Uchwała nr LIV/409/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 4 października 2018r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Zblewo  pokaż

Uchwała nr LIV/408/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 4 października 2018r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Zblewo  pokaż

Uchwała nr LIV/407/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 4 października 2018r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Zblewo  pokaż

Uchwała nr LIV/406/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 4 października 2018r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zblewo  pokaż

Uchwała nr LIV/405/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 4 października 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej wsi Białachowo uchwalonego uchwałą nr XXXI/222/2001 Rady Gminy Zblewo z dnia 7 grudnia 2001r. oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białachowo, gmina Zblewo  pokaż

Uchwała nr LIV/404/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 4 października 2018r. w sprawie opłaty miejscowej pokaż

Uchwała nr LIV/403/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 4 października 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Zblewo na 2019 rok  pokaż

Uchwała nr LIII/402/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 11 września 2018r. w sprawie zmianyy Uchwały nr XLII/310/2017 Rady Gminy Zblewo z dnia 25 października 2017r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zblewo na lata 2017-2021  pokaż

Uchwała nr LIII/401/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 11 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zblewie  pokaż

Uchwała nr LII/400/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 6 sierpnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Zblewo  pokaż

Uchwała nr LII/399/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 6 sierpnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Zblewo  pokaż

Uchwała nr LII/398/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 6 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2035  pokaż  załączniki nr 1 i 2  załącznik nr 3

Uchwała nr LII/397/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 6 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok  pokaż

Uchwała nr LII/396/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 6 sierpnia 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  pokaż

Uchwała nr LII/395/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 6 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia ceny za nieczystości płynne dostarczane samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Zblewie  pokaż

Uchwała nr LII/394/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 6 sierpnia 2018r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zblewo  pokaż     projekt regulaminu 

Uchwała nr LII/393/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 6 sierpnia 2018r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość, kryteria i tryb przyznawania nagród  pokaż 

Uchwała nr LI/392/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zblewo nr XVIII/111/2016 z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie połączenia Środowiskowego Domu Samopomocy Gminy Zblewo z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zblewie  pokaż

Uchwała nr LI/391/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie określenia opłat i zasad udostępniania i wynajmu świetlic wiejskich w Gminie Zblewo  pokaż

Uchwała nr LI/390/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika Zakładu Komunalnego Gminy Zblewo  pokaż

Uchwała nr LI/389/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - w placówkach dla osób bezdomnych i mieszkaniach chronionych  pokaż

Uchwała nr LI/388/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033  pokaż    załącznik nr 1

Uchwała nr LI/387/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok  pokaż

Uchwała nr LI/386/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy  pokaż

Uchwała nr LI/385/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie zaopiniowania podziału Powiatu Starogardzkiego na okręgi wyborcze  pokaż

Uchwała nr LI/384/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Zblewo  pokaż

Uchwała nr LI/383/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Zblewo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  pokaż

Uchwała nr LI/382/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Zblewo za rok 2017  pokaż

Uchwała nr LI/381/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zblewo za 2017r.  pokaż

Uchwała nr LI/380/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 18 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/365/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  pokaż 

Uchwała nr XL/379/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 23 maja 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Zblewo  zobacz

Uchwała nr XL/378/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 23 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok  zobacz 

Uchwała nr XLIX/377/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 16 maja 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Zblewo  zobacz

Uchwała nr XLIX/376/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 16 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok  zobacz

Uchwała nr XLIX/375/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 16 maja 2018r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego zobacz

Uchwała nr XLIX/374/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 16 maja 2018r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej  zobacz

Uchwała nr XLIX/373/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 16 maja 2018r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Zblewo w 2018r.  zobacz

Uchwała nr XLIX/372/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 16 maja 2018r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Zblewo w 2018r.  zobacz

Uchwała nr XLVIII/371/18 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 marca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starogardzkiego zobacz

Uchwała nr XLVIII/370/18 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 marca 2018r. w sprawie przekazania dokumentacji projektowej dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  zobacz

Uchwała nr XLVIII/369/18 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 marca 2018r. w sprawie uchylenia Uchwały nr XLVII/342/18 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  zobacz  

Uchwała nr XLVIII/368/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 marca 2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033  zobacz

załącznik nr 1

Uchwała nr XLVIII/367/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok  zobacz

Uchwała nr XLVIII/366/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału gminy Zblewo na stałe obwody głosowania zobacz

Uchwała nr XLVIII/365/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym  zobacz

Uchwała nr XLVIII/364/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 marca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  zobacz

Uchwała nr XLVIII/363/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 marca 2018r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zblewo  zobacz

Uchwała nr XLVIII/362/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 marca 2018r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w prowadzonych przez Gminę Zblewo publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych  zobacz

Uchwała nr XLVIII/361/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XIX/118/16 Rady Gminy Zblewo z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych osobom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, pedagoga, psychologa i nauczyciela wspomagającego oraz warunków i trybu obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin  zobacz  

Uchwała nr XLVII/360/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/188/17 Rady Gminy Zblewo z dnia 21 września 2016r. zmienionej uchwałą nr XLII/302/17 z dnia 25 października 2017r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Starogardzkiego  zobacz

Uchwała nr XLVII/359/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033 zobacz   załącznik nr 1

Uchwała nr XLVII/358/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok  zobacz

Uchwała nr XLVII/357/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  zobacz

Uchwała nr XLVII/356/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2019 funduszu sołeckiego  zobacz

Uchwała nr XLVII/355/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  zobacz

Uchwała nr XLVII/354/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  zobacz

Uchwała nr XLVII/353/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  zobacz

Uchwała nr XLVII/352/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości  zobacz

Uchwała nr XLVII/351/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Zblewo  zobacz

Uchwała nr XLVII/350/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Zblewo  zobacz

Uchwała nr XLVII/349/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie określenia regulaminu udzielania dotacji na dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji źródeł ciepła na terenie Gminy Zblewo w ramach konkursu "Czyste Powietrze Pomorza" (edycja 2018) organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku  zobacz 

Uchwała nr XLVII/348/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody  zobacz

Uchwała nr XLVII/347/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zblewo  zobacz

Uchwała nr XLVII/346/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie nadania nazwy ulicy Jodłowa w miejscowości Pinczyn  zobacz

Uchwała nr XLVII/345/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 lutego 2018r.  w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów  zobacz

Uchwała nr XLVII/344/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 w tym określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane  zobacz 

Uchwała nr XLVII/343/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania  zobacz

Uchwała nr XLVI/341/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Zblewo  zobacz

Uchwała nr XLVI/340/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego zobacz 

Uchwała nr XLVI/339/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2033 zobacz  załącznik nr 1

Uchwała nr XLVI/338/2018 Rady Gminy Zblewo z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok  zobacz

Uchwała nr XLVI/337/18 Rady Gminy Zblewo z dnia 15 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Zblewo do realizacji projektu pod nazwą: "Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  zobacz 

 

 

 
Liczba odwiedzin : 974
Podmiot udostępniający informację : Gmina Zblewo
Osoba wprowadzająca informację : Adam Gilla
Osoba odpowiedzialna za informację : Alicja Zalewska
Czas wytworzenia: 2018-02-22 09:52:51
Czas publikacji: 2019-01-10 12:53:21
Data przeniesienia do archiwum: Brak