2018 

 
 

Zarządzenie nr 7/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pokaż

Zarządzenie nr 6/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji pokaż

Zarządzenie nr 5/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok  pokaż

Zarządzenie nr 4/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej  pokaż

Zarządzenie nr 3/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej pokaż

Zarządzenie nr 2/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 grudnia 2018r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych Gminy Zblewo  pokaż 

Zarządzenie nr 1/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok  pokaż

 

Zarządzenie nr 417/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej  pokaż

Zarządzenie nr 416/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Dzienniak - nauczyciela kontraktowego Publicznego Przedszkola w Pinczynie, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  pokaż

Zarządzenie nr 415/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Zblewo w sprawie budżetu Gminy Zblewo na 2019 rok oraz projektu Uchwały Rady Gminy Zblewo w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2035  pokaż     załącznik nr 1  załącznik nr 2       załącznik do wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie nr 414/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 listopada 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie programu i trybu współpracy Gminy Zblewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019  pokaż

Zarządzenie nr 413/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 7 listopada 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej pokaż

Zarządzenie nr 412/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 października 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zblewie pokaż

Zarządzenie nr 411/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 października 218r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok  pokaż

Zarządzenie nr 410/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 29 października2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok  pokaż

Zarządzenie nr 409/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 19 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok pokaż

Zarządzenie nr 408/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 17 października 2018r w sprawie ogłoszenia Gminnego Konkursu Zbiórki Makulatury w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Zblewo - jesień 2018  pokaż  

Zarządzenie nr 407/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 17 października 2018r. w sprawie zwiększenia stawki bazowej czynszu za lokale w budynkach wybudowanych po roku 2013 wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zblewo  pokaż

Zarządzenie nr 406/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 11 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok  pokaż

Zarządzenie 405/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 października 2018r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zblewo na okres od od 1 września 2018r. do 31 grudnia 2018r.  pokaż 

Zarządzenie nr 404/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 4 października 2018r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i instrukcji kontroli, obiegu i archiwizacji dokumentów w Urzędzie Gminy Zblewo do zadania: " Doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Borzechowo, Białachowo i Pinczyn - gmina Zblewo" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  pokaż 

Zarządzenie nr 403/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 października 2018r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego dla jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo  pokaż 

Zarządzenie nr 402/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 19 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok  pokaż

Zarządzenie nr 401/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 3 września 2018r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych, ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do placówki umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych  pokaż

Zarządzenie nr 400/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2035 pokaż    załącznik nr 1

Zarządzenie nr 399/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie do prowadzenia postepowań w sprawach świadczeń "Dobry start"  pokaż

Zarządzenie nr 398/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 sierpnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok  pokaż

Zarządzenie nr 397/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Komisji i upoważnienia jej do przeprowadzenia kontroli Żłobka "Pszczółka Maja" w Zblewie przy ul. Chojnickiej 9a, 83-210 Zblewo  pokaż

Zarządzenie nr 396/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawców usług edukacyjnych dla uczestników projektu "Interaktywny przedszkolak"  pokaż 

Zarządzenie nr 395/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego dla jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo  pokaż

Zarządzenie nr 394/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 sierpnia 2018r. w sprawie skrócenia czasu pracy w Urzędzie Gminy w Zblewie  pokaż

Zarządzenie nr 393/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 sierpnia 2018r. w sprawie upoważnienia kierownika Centrum Usług Wspólnych w Zblewie do zaciągania w roku 2018 zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku nr 2 do Uchwały Rady Gminy Zblewo nr XLV/329/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 - 2030 oraz upoważnienia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy  pokaż

Zarządzenie nr 392/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 sierpnia 2018r. w sprawie upowazmenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym 2018 z tytułu umów, których realizacja w 2018 r. i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy  pokaż

Zarządzenie nr 391/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 sierpnia 2018r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym pokaż

Zarządzenie nr 390/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok  pokaż

Zarządzenie nr 389/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Magdaleny Urban, nauczyciela kontraktowego Gminnego Przedszkola w Zblewie, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  pokaż

Zarządzenie nr 388/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Dzienniak, nauczyciela kontraktowego Publicznego Przedszkola w Pinczynie, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego pokaż

Zarządzenie nr 387/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Karoliny Suszczewicz, nauczyciela kontraktowego Gminnego Przedszkola w Zblewie, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego pokaż

Zarządzenie nr 386/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Justyny Benkowskiej, nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Zblewie, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego pokaż

Zarządzenie nr 385/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Beaty Kolbusz, nauczyciela kontraktowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Bytoni, ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego pokaż

Zarządzenie nr 384/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 czerwca 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Zblewo nr 325/17 z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie powołania grupy roboczej w celu zinwentaryzowania wybudowanej infrastruktury wod-kan w latach poprzednich oraz wyznaczenia nowego obszaru aglomeracji Zblewo zmienionego zarządzeniem Wójta Gminy Zblewo nr 336/18 z dnia 4 stycznia 2018r. oraz zmienionego zarządzeniem Wójta Gminy Zblewo nr 363/18 z dnia 26 kwietnia 2018r.  pokaż

Zarządzenie nr 383/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok  pokaż

Zarządzenie nr 382/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie norm zużycia paliwa dla samochodu pożarniczego Fiat Ducato, Renault Master będących na wyposażeniu jednostek OSP Semlin, Karolewo  pokaż

Zarządzenie nr 381/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie pokaż

Zarządzenie nr 380/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 21 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń dobry start  pokaż

Zarządzenie nr 379/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 19 czerwca 2018r. w sprawie: ustalenia oplat za zajęcie oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w gruncie stanowiącym własność Gminy Zblewo  pokaż 

Zarządzenie nr 378/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i instrukcji kontroli, obiegu i archwizacji dokumentów w Urzędzie Gminy Zblewo do zadania "Przebudowa stadionu w Zblewie i budowa zaplecza socjalno - sanitarnego przy boisku piłkarskim w Borzechowie" w ramach pilotażowego programu modernizacji infrastruktury sportowej - Mały Klub  pokaż

Zarządzenie nr 377/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 czerwca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok  pokaż

Zarządzenie nr 376/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie powołania Komisji do wytypowania uczniów do nagrody "PRIMUS INTER PARES"  pokaż

Zarządzenie nr 375/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 4 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i instrukcji kontroli, obiegu i archiwizacji dokumentów w Urzędzie Gminy Zblewo do zadania "Budowa placów zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Zblewo" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  pokaż 

Zarządzenie nr 374/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 4 czerwca 2018r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości pokaż

Zarządzenie nr 372/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok  pokaż

Zarządzenie nr 371/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 25 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej, która dokona wstępnej oceny przygotowania obiektów turystycznych i kąpielisk, zlokalizowanych na terenie gminy Zblewo do sezonu LATO 2018, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z zachowaniem bezpieczeństwa  pokaż

Zarządzenie nr 370/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 25 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do oceny Konkursu "Piękna Wieś 2018"  pokaż

Zarządzenie nr 369/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 25 maja 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2017 roku pokaż 

Zarządzenie nr 368/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 25 maja 2018r. w sprawie powołania inspektora ochronych danych pokaż

Zarządzenie nr 367/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 25 maja 2018r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji  pokaż

Zarządzenie nr 366/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zblewie  pokaż   załącznik nr 1

Zarządzenie nr 365/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok  pokaż

Zarządzenie nr 364/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 maja 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Zblewo nr 44/2011 z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  pokaż 

Zarządzenie nr 363/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Zblewo nr 325/17 z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie powołania grupy roboczej w celu zinwentaryzowania wybudowanej infrastruktury wod-kan w latach poprzednich oraz wyznaczenia nowego obszaru aglomeracji Zblewo zmienionego zarządzeniem Wójta Gminy Zblewo nr 336/18 z dnia 4 stycznia 2018r.  pokaż

Zarządzenie nr 362/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 kwietnia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok  pokaż

Zarządzenie nr 361/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Komisji do dokonania zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej  pokaż

Zarządzenie nr 360/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie szczegółowych zasad ustalenia wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  zamieszkałych na terenie Gminy Zblewo na okres od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2018r. pokaż

Zarządzenie nr 359/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego  pokaż 

Zarządzenie nr 358/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 9 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej  pokaż

Zarządzenie nr 357/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 9 kwietnia2018r. w sprawie ogłoszenia Gminnego Konkursu Zbiórki Makulatury w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Zblewo - wiosna 2018 r. oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej w Gminnym Konkursie Zbiórki Makulatury w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Zblewo - wiosna 2018r.  pokaż 

Zarządzenie nr 356/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 3 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania w Urzędzie Gminy w Zblewie  pokaż 

Zarządzenie nr 355/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 3 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zblewie  pokaż   załącznik nr 1

Zarządzenie nr 354/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 marca 2018r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2018 rok  pokaż

Zarządzenie nr 353/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok  pokaż

Zarządzenie nr 352/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 marca 2018r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Administracyjnego Gminnego Ośrodka Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie  pokaż

Zarządzenie nr 351/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 marca 2018r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. projektu p.n. "Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w POIiŚ 2014-2020 pokaż

Zarządzenie nr 350/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 marca 2018r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt dla projektu pn. Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-ściekowego w aglomeracji Zblewo" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach w POIiŚ 2014-2020  pokaż

Zarządzenie nr 349/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 marca 2018r. w sprawie wyłonienia placówek edukacji przedszkolnej, które będą objęte wnioskiem projektowym przygotowanym w ramach Działania 3.1 Edukacja Przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pokaż

Zarządzenie nr 348/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 marca 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok  pokaż

Zarządzenie nr 347/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zblewie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku  pokaż 

Zarządzenie nr 346/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017r.  pokaż

Zarządzenie nr 345/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 164/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Zblewo  pokaż

Zarządzenie 344/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i instrukcji kontroli, obiegu i archiwizacji dokumentów w Urzędzie Gminy Zblewo do zadania: "Modernizacja i rozbudowa systemu wodno - ściekowego w aglomeracji Zblewo" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  pokaż 

Zarządzenie nr 343/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie likwidacji zbiorów Dziennika Ustaw  pokaż

Zarządzenie nr 342/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 333/17 w sprawie wprowadzenia planu audytu wewnętrznego w Gminie Zblewo na 2018 rok  pokaż     załącznik nr 1

Zarządzenie nr 341/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie wprowadzenia regulaminu oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych gminy Zblewo oraz powołania komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2018r.  pokaż

Zarządzenie nr 340/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok  pokaż

Zarządzenie nr 339/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych Gminy Zblewo na rok 2018  pokaż

Zarządzenie nr 338/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego klas pierwszych publicznych szkół podstawowych Gminy Zblewo  pokaż

Zarządzenie nr 337/2018 Wójta Gminy Zblewo z dnia 4 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości i instrukcji kontroli, obiegi i archiwizacji dokumentów w Urzedzie Gminy Zblewo do zadania "Przebudowa ulicy Gajowej w miejscowości Pinczyn, w Gminie Zblewo - droga publiczna nr 210003G" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 pokaż

Zarządzenie nr 336/18 Wójta Gminy Zblewo z dnia 4 stycznia 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Zblewo nr 325/17 z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie powołania grupy roboczej w celu zinwentaryzowania wybudowanej infrastruktury wod-kan w latach poprzednich oraz wyznaczenia nowego obszaru aglomeracji Zblewo  pokaż

 
Liczba odwiedzin : 1130
Podmiot udostępniający informację : Gmina Zblewo
Osoba wprowadzająca informację : Adam Gilla
Osoba odpowiedzialna za informację : Alicja Zalewska
Czas wytworzenia: 2018-01-10 14:44:30
Czas publikacji: 2019-01-11 10:07:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak