2016 

 
 

Zarządzenie nr 238/2016 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości  pokaż

Zarządzenie nr 237/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki w zarządzeniu Nr 224/16Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia postępowania na usługi edukacyjne dla uczestników projektu: "Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu - wyrównywanie szans edukacyjno rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo"  pokaż

Zarządzenie nr 236/2016 Wójta Gminy Zblewo z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok  pokaż

Zarządzenie nr 235/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  pokaż

Zarządzenie nr 234/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie wdrożenia i realizacji w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Zblewo projektu "Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu - wyrównywanie szans edukacyjno- rozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej nr umowy RPPM.03.02.01-22-0016/15-00  pokaż

Zarządzenie nr 233/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego jednostce organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo  pokaż

Zarządzenie nr 232/2016 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok  pokaż

Zarządzenie nr 231/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej  pokaż

Zarządzenie nr 230/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego slużbę w Urzędzie Gminy w Zblewie  pokaż

Zarządzenie nr 229/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej  pokaż

Zarządzenie nr 228/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie powołania Komisji i upoważnienia jej do przeprowadzenia kontroli żłobka i punktu przedszkolnego "Kraina uśmiechu" w Bytoni przy ul. Głównej 8, 83-210 Zblewo oraz Klubu Maluszka "Pszczółka Maja" w Zblewie przy ul. Głównej 15,83-210 Zblewo pokaż

Zarządzenie nr 227/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki w zarządzeniu Nr 217/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 18 października 2016r.  pokaż

Zarządzenie nr 226/2016 Wójta Gminy Zblewo z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok  pokaż

Zarządzenie nr 225/2016 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości  pokaż

Zarządzenie nr 224/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia postępowania na usługi edukacyjne dla uczestników projektu: "Poznawanie przez działanie kluczem do sukcesu - wyrównywanie szans edukacyjnorozwojowych uczniów szkół Gminy Zblewo".   pokaż     ogłoszenie o zamówieniu   załącznik nr 1   załącznik nr 2   załącznik nr 3   załącznik nr 4    załącznik nr 5   załącznik nr 6   załącznik nr 7   załącznik nr 8

Zarządzenie nr 223/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie ogłoszenia Gminnego Konkursu Zbiórki Makulatury w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Zblewo - jesień 2016 r. oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej w Gminnym Konkursie Zbiórki Makulatury w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Zblewo - jesień 2016r.  pokaż

Zarządzenie nr 222/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 9 listopada 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok  pokaż

Zarządzenie nr 221/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Rady Gminy Zblewo w sprawie budżetu gminy Zblewo na 2017 rok oraz projektu Uchwały Rady Gminy Zblewo w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027  pokaż        wieloletnia prognoza finansowa      załącznik nr 1 do wpf

Zarządzenie nr 220/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 27 października 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok  pokaż

Zarządzenie nr 219/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 25 października 2016r. szczegółowych zasad ustalania wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zblewo na okres od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016r.  pokaż

Zarządzenie nr 218/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 października 2016r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Stypendialnej i ustalenia jej trybu pracy na rok szkolny 2016/2017 do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego  pokaż

Zarządzenie nr 217/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 18 października 2016r. w sprawie unormowania zasad i trybu postępowań na usługi społeczne  pokaż

Zarządzenie nr 216/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 17 października 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej  pokaż

Zarządzenie nr 215/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok  pokaż

Zarządzenie nr 214/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28 września 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej  pokaż

Zarządzenie nr 213/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 23 września 2016r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 Euro  pokaż

Zarządzenie nr 212/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 września 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej  pokaż

Zarządzenie nr 211/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 7 września 2016r. w sprawie udziału Drużyny Wykrywania i Alarmowania w treningu wojewódzkim w systemie wykrywania i alarmowania w dniu 22 września 2016r.  pokaż

Zarządzenie nr 210/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 7 września 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok  pokaż

Zarządzenie nr 209/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie organizacji dowożenia dzieci z terenu Gminy Zblewo do placówek oświatowych oraz wprowadzenia regulaminu dowożenia dzieci z terenu Gminy Zblewo do placówek oświatowych  pokaż

Zarządzenie nr 208/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości  pokaż

Zarządzenie nr 207/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości  pokaż

Zarządzenie nr 206/2016 Wójta Gminy Zblewo z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok  pokaż 

Zarządzenie nr 205/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań prowadzonych przez Gminę Zblewo  pokaż

Zarządzenie 204/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia wzoru formularza wniosku o udzielenie pomocy finansowej w zakresie Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r. "Wyprawka szkolna" oraz ustalenia miejsca i terminu składania wniosków pokaż

Zarządzenie nr 203/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 9 sierpnia 2016r. zmieniające zarządzenie nr 166/16 z dnia 13 maja 2016 r., w sprawie powołania Komisji ds. opracowania systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Zblewo wskutek podjęcia uchwały nr XX/136/16 Rady Gminy Zblewo z dnia 30 marca 2016 r. o wyjściu Gminy Zblewo ze Związku Gmin Wierzyca  pokaż

Zarządzenie nr 202/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w gminie Zblewo  pokaż

Zarządzenie nr 201/2016 Wójta Gminy Zblewo z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok   pokaż

Zarządzenie nr 200/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gminnego Przedszkola w Zblewie pokaż 

Zarządzenie nr 199/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pinczynie  pokaż

Zarządzenie nr 198/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bytoni  pokaż

Zarządzenie nr 197/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Borzechowie  pokaż

Zarządzenie nr 196/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 lipca 2016r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego jednostce organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Gminie Zblewo  pokaż 

Zarządzenie nr 195/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Publicznych w Zblewie Pani Anety Lubińskiej ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego pokaż

Zarządzenie nr 194/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Publicznych w Zblewie ks. Piotra Wietrzykowskiego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego pokaż

Zarządzenie nr 193/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pinczynie ks. Mariusza Malejko ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  pokaż

Zarządzenie nr 192/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pinczynie Pani Kamili Ciosk ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego pokaż

Zarządzenie nr 191/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 lipca 2016r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Publicznych w Bytoni Pani Joanny Lenz ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  pokaż

Zarządzenie nr 190/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 4 lipca 2016r. w sprawie likwidacji zbiorów Dzienników Ustaw i Monitora Polskiego  pokaż

Zarządzenie nr 189/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pinczynie  pokaż

Zarządzenie nr 188/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bytoni  pokaż

Zarządzenie nr 187/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Zblewie pokaż

Zarządzenie nr 186/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Borzechowie  pokaż

Zarządzenie nr 185/2016 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2027 pokaż

załącznik nr 1

Zarządzenie nr 184/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie powołania komisji do szacowania szkód i zdarzeń losowych w gospodarstwach domowych, rolnych powstałych w dniu 25.06.2016r. pokaż

Zarządzenie nr 183/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zblewie  pokaż

Zarządzenie nr 182/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie powołania komisji do usuwania szkód powstałych w wyniku klęski żywiołowej w dniu 25.06.2016r.  pokaż 

Zarządzenie nr 181/2016 Wójta Gminy Zblewo z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok  pokaż

Zarządzenie nr 180/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji do wytypowania uczniów do nagrody "PRIMUS INTER PARES"  pokaż

Zarządzenie nr 179/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Przedszkola w Zblewie   pokaż

Zarządzenie nr 178/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pinczynie pokaż

Zarządzenie nr 177/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Bytoni  pokaż

Zarządzenie nr 176/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 czerwca 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Borzechowie  pokaż

Zarządzenie nr 175/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej pokaż

Zarządzenie nr 174/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej  pokaż

Zarządzenie nr 173/2016 Wójta Gminy Zblewo z dnia 7 czerwca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok  pokaż

Zarządzenie nr 172/2016 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 maja 2016r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Zblewo i jej jednostkach i zakładach budżetowych  pokaż

Zarządzenie nr 171/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 19 maja 2016r. w sprawie powołania Komisji Gminnej do oceny Konkursu "Piękna Wieś 2016"  pokaż

Zarządzenie nr 170/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2015 roku  pokaż

Zarządzenie nr 169/2016 Wójta Gminy Zblewo z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok  pokaż

Zarządzenie nr 168/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 17 maja 2016r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Zblewie  pokaż

Zarządzenie nr 167/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 16 maja 2016r. w sprawie powołania Komisji Opiniującej, która dokona wstępnej oceny przygotowania obiektów turystycznych i kąpielisk do sezonu "LATO 2016" zlokalizowanych na terenie gminy Zblewo ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z zachowaniem bezpieczeństwa pokaż

Zarządzenie nr 166/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 maja 2016r. w sprawie powołania Komisji ds. opracowania systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Zblewo wskutek podjęcia uchwały nr XXl136/16 Rady Gminy Zblewo z dnia 30 marca 2016 r. o wyjściu Gminy Zblewo ze Związku Gmin Wierzyca  pokaż

Zarządzenie nr 165/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 11 maja 2016r. w sprawie ogłoszenia konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Mój bajkowy przyjaciel" z okazji - Dnia Dziecka  pokaż

Zarządzenie nr 164/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Zblewo  pokaż  

załącznik nr 1   załączniik nr 2    załącznik nr 3     załącznik nr 4    załącznik nr 5     załącznik nr 6     załącznik nr 7

Zarządzenie nr 163/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zblewo na okres od 1 stycznia 2016r. do 30 czerwca 2016r.   pokaż

Zarządzenie nr 162/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok  pokaż

Zarządzenie nr 161/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia Gminnego Konkursu Zbiórki Makulatury w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Zblewo - wiosna 2016 r. oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej w Gminnym Konkursie Zbiórki Makulatury w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Zblewo - wiosna 2016r.   pokaż

Zarządzenie nr 160/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej w celu oceny prac plastycznych w wojewódzkim konkursie pt. "Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych" organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku  pokaż

Zarządzenie nr 159/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie norm zużycia paliwa dla samochodu pożarniczego MAN TGM będącego na wyposażeniu jednostki OSP Zblewo oraz autopompy  pokaż

Zarządzenie nr 158/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 7 kwietnia 2016r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2016/2017 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zblewo  pokaż

Zarządzenie nr 157/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Zblewo  pokaż 

Zarządzenie nr 156/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 kwietnia 2016r. w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego Host Nation Support (PK HNS) w Urzędzie Gminy Zblewo pokaż

Zarządzenie nr 155/2016 Wójta Gminy Zblewo z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok  pokaż 

Zarządzenie nr 154/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 21 marca 2016r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych i wydawania decyzji  pokaż

Zarządzenie nr 153/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 21 marca 2016r. w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych z wyłączeniem wydawania decyzji  pokaż

Zarządzenie nr 152/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie Pani Anny Wojak do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji w sprawach pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  pokaż

Zarządzenie nr 151/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 18 marca 2016r. w sprawie wyłonienia placówek edukacji przedszkolnej, które będą objęte wnioskiem projektowym przygotowanym w ramach Działania 3.1 Edukacja Przedszkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  pokaż

Zarządzenie nr 150/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 marca 2016r. w sprawie ustalenia ceny za nieczystości płynne dostarczane samochodami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Zblewie  pokaż

Zarządzenie nr 149/2016 Wójta Gminy Zblewo z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Zblewie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku   pokaż

Zarządzenie nr 148/2016 Wójta Gminy Zblewo z dnia 26 lutego 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok  pokaż

Zarządzenie Nr 147/2016 Wójta Gminy Zblewo z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015r.  pokaż

Zarządzenie nr 146/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 10 lutego 2016r. w sprawie określenia harmonogramu czynności wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania przedszkolnego, klas pierwszych szkół podstawowych oraz wniosku do klas pierwszych gimnazjów Gminy Zblewo  pokaż

Zarządzenie nr 145/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie powołania komisji kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku (wyposażenia) w Jednostce OSP z terenu Gminy Zblewo  pokaż

Zarządzenie nr 144/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 3 lutego 2016r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji zadania Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" dla uczniów szkół Gminy Zblewo współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki  pokaż 

Zarządzenie nr 143A/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 02 lutego 2016r. w sprawie wyboru w ramach konkursu ofert dla klubów sportowych na realizację w 2016 roku zadań publicznych na terenie Gminy Zblewo  w zakresie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych, zawodów sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w ramach współzawodnictwa sportowego, prowadzenie szkoleń sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym przez stowarzyszenie i kluby sportowe posiadające licencje pokaż

Zarządzenie nr 143/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 lutegoa 2016r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych będących własnością Gminy znajdujących się w Jednostce OSP Pinczyn  pokaż

Zarządzenie Nr 142/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Zblewie regulaminu wynagradzania   pokaż

Zarządzenie nr 141/2016 Wójta Gminy Zblewo z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok   pokaż

Zarządzenie nr 139/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 135/16 z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2016r.  pokaż

Zarządzenie nr 138/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie wyłonienia szkół, które będą objęte wnioskiem projektu przygotowywanego w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja Działania 3.2 Edukacja Ogólna Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020 (RPOWP 2014-2020)  pokaż

Zarządzenie nr 137/2016 Wójta Gminy Zblewo z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie podziału środków dla samorządów wsi  pokaż

Zarządzenie Nr 136/2016 Wójta Gminy Zblewo z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych
gminom na 2016 rok  pokaż

Zarządzenie nr 135/2016 Wójta Gminy Zblewo z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego
konkursu na realizację zadań publicznych w 2016r.  pokaż

Zarządzenie nr 134/16 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie przyjęcia Planu Audytu Wewnętrznego w gminie Zblewo na 2016 rok   pokaż

załącznik nr 1

 

 
Liczba odwiedzin : 3558
Podmiot udostępniający informację : Gmina Zblewo
Osoba wprowadzająca informację : Adam Gilla
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2016-01-13 13:59:34
Czas publikacji: 2017-01-20 10:00:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak