2015 

 
 

Zarządzenie nr 132/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  pokaż

Zarządzenie nr 131/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie Gminy Zblewo  pokaż

Zarządzenie Nr 130/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji  pokaż

Zarządzenie Nr 129/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  pokaż

Zarządzenie Nr 128/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji dotyczącej zaopiniowania wniosków o wycięcie drzew przy drogach publicznych na terenie Gminy Zblewo pokaż

Zarządzenie Nr 127/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji i upoważnienia jej do przeprowadzenia kontroli Żłobka "Kraina uśmiechu" w Bytoni przy ul. Głównej 8, 83-210 Zblewo oraz Klubu Maluszka "Pszczółka Maja" w Zblewie przy ul. Głównej 15,83-210 Zblewo  pokaż

Zarządzenie Nr 126/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 4 grudnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  pokaż

Zarządzenie Nr 125/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli z realizacji umowy nr ZRG.UUs.4.2015 z dnia 02.01.2015 r. zawartej z C.P.Z. Spółka z 0.0., Centrum Pomocy Zwierząt z siedzibą ul. Przemysłowa 43, 83-400 Kościerzyna   pokaż

Zarządzenie Nr 124/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie powołania Zespołu Nominującego  pokaż 

Zarządzenie Nr 123/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  pokaż 

Zarządzenie Nr 122/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Gminy Zblewo w sprawie budżetu gminy Zblewo na 2016 rok oraz projektu Uchwały Rady Gminy Zblewo w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 -2027 pokaż   projekt budżetu uchwała    załacznik nr 1    załącznik nr 2     załączniki nr 3-12    projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej    załącznik nr 1 do WPF

Zarządzenie nr 121A/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 4 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 121/15 z dnia 2 listopada 2015r., w sprawie powołania komisji do przekazania ruchomości na rzecz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych POGODA w Kleszczewie Kościerskim  pokaż

Zarządzenie nr 121/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji do przekazania ruchomości na rzecz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych POGODA w Kleszczewie Kościerskim  pokaż

Zarządzenie nr 120/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 72/2013 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 października 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury postępowania z wnioskami i skargami  pokaż

Zarządzenie nr 119/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 23 października 2015 r. w sprawie sprzedaży samochodu - autobusu szkolnego JELCZ model L090M stanowiącego własność Gminy Zblewo pokaż

Zarządzenie nr 118/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 23 października 2015 r. szczegółowych zasad ustalania wysokości pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zblewo na okres od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.  pokaż

Zarządzenie nr 117/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 października 2015 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Stypendialnej i ustalenia jej trybu pracy na rok szkolny
2015/2016 do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego pokaż

Zarządzenie nr 116/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 października 2015r. w sprawie powołania członków Komisji ds. rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Zblewo  pokaż

Zarządzenie nr 115/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 października 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  pokaż

Zarządzenie nr 114/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 października 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia spisu z natury rzeczy stanowiących własność Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Kleszczewie Kościerskim zastanych w lokalu przejętym po SON Pogoda w Kleszczewie Kościerskim  pokaż

Zarządzenie Nr 113/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 91/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Gospodarczej przy Wójcie Gminy Zblewo pokaż

Zarządzenie nr 112/15 Wójta Gminy Zblewo - Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 12 października 2015r. w sprawie udziału Drużyny Wykrywania i Alarmowania w treningu wojewódzkim w systemie wykrywania i alarmowania w dniu 5 listopada 2015r.  pokaż

Zarządzenie Nr 111/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 października 2015r. w sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Osi 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 pokaż

Zarządzenie Nr 110/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zblewo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.  pokaż

Zarządzenie nr 109/15 Wójta Gminy w Zblewie z dnia 5 października 2015r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Zblewo Nr 44/2011 z dnia 21.06.2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  pokaż

Zarządzenie nr 108/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 października 2015r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 85/2010 z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych/przedszkolnych funkcjonujących w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Zblewo oraz upoważnienia dyrektorów szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Zblewo do dokonywania zwolnień rodziców z całości lub części opłat za posiłki w stołówkach szkolnych pokaż

Zarządzenie nr 107/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych pokaż

Zarządzenie nr 106/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej  pokaż

Zarządzenie nr 105/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia Gminnego Konkursu Zbiórki Makulatury w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Zblewo - jesień 2015 r. oraz powołania Gminnej Komisji Konkursowej w Gminnym Konkursie Zbiórki Makulatury w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Zblewo - jesień 2015 r.  pokaż

Zarządzenie nr 104/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 października 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 95/15 z dnia 3 września 2015r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do placówki umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych  pokaż

Zarządzenie nr 103/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  pokaż 

Zarządzenie nr 102/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 29 września 2015r.  w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na partneraw celu wspólnej realizacji projektu w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  pokaż   załączniki      informacja o wyłonieniu partnera

Zarządzenie nr 101/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/15 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. dróg i oświetlenia  pokaż

Zarządzenie nr 100/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 23 września 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO  pokaż

Zarządzenie nr 99/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 21 września 2015r. w sprawie upowazmenia Pana Marka Mischke kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowo- Wychowawczych w Zblewie do udzielania upoważnień do dostępu do bazy danych SIO oraz do dostępu do bazy danych SIO pokaż

Zarządzenie nr 98/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 17 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  pokaż

Zarządzenie nr 97/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 11 września 2015r. zmieniające zarządzenie Nr 75/15 z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków
pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników- "Wyprawka szkolna"  pokaż

Zarządzenie nr 96/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 11 września 2015r. zmieniające zarządzenie Nr 1/15 z dnia 2 stycznia 2015r. w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu pomieszczeń szkół podstawowych oraz przedszkola w Gminie Zblewo  pokaż

Zarządzenie nr 95/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 3 września 2015r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepelnosprawnych oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do placówki umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych   pokaż

Zarządzenie nr 94/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 września 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  pokaż

Zarządzenie nr 93/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 1 w Kleszczewie Kościerskim dla przeprowadzania głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.  pokaż

Zarządzenie nr 92/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 10 maja 2015 r.  pokaż

Zarządzenie nr 91/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Gospodarczej przy Wójcie Gminy Zblewo pokaż

Zarządzenie nr 90/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie powołania komisji do brakowania i zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Gminy  pokaż 

Zarządzenie nr 89/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie upoważnienia pracowników do posługiwania się kluczami w Urzędzie Gminy w Zblewie  pokaż

Zarządzenie nr 88/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 21 sierpnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  pokaż

Zarządzenie nr 86/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. zmienionego Zarządzeniem
nr 38/2015 z 29 kwietnia 2015 r. oraz zmienionego Zarządzeniem nr 50/2015 r. z 1 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. dróg i oświetlenia  pokaż

Zarządzenie nr 85/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania koordynatora gminnego obsługi informatycznej w referendum ogólnokrajowym  pokaż

Zarządzenie nr 84/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum  pokaż

Zarządzenie nr 83/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 10 sierpnia 2015r. w sprawie powołania w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Zblewo dla przeprowadzania głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.  pokaż

Zarządzenie nr 82/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 sierpnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej  pokaż 

Zarządzenie nr 81/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 5 sierpnia 2015r. zmieniające zarządzenie Nr 33/15 z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2015/2016 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zblewo  pokaż

Zarządzenie nr 80/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kleszczewie Kościerskim  pokaż

Zarządzenie Nr 79/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o najem lokali mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zblewo  pokaż

Zarządzenie nr 78/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  pokaż

Zarządzenie nr 77/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Zblewo nr 23/2007 z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych oraz uchylenia Zarządzenia nr 21/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych  pokaż

Zarządzenie nr 76/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Zblewo nr 55/2014 z 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Polityki Bezpieczeństwa Informacji służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych  pokaż     

Zarządzenie nr 75/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników - "Wyprawka szkolna" w 2015 r.  pokaż

Zarządzenie nr 74/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w roku 2015 w Urzędzie Gminy w Zblewie w zamian za święta przypadające w innym dniu niż niedziela pokaż

Zarządzenie nr 73/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie powołania Rady Gospodarczej przy Wójcie Gminy Zblewo  pokaż

Zarządzenie nr 72/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania  pokaż

Zarządzenie Nr 71/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  pokaż

Zarządzenie Nr 69/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości  pokaż

Zarządzenie Nr 68/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości pokaż

Zarządzenie nr 67/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające Zarządzenie Wójta Gminy Zblewo nr 95/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie
ustalenia zasad korzystania z gminnego pojazdu służbowego  pokaż

Zarządzenie Nr 66/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 lipiec 2015 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Publicznych w Bytoni- Pana Macieja Ossowskiego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  pokaż

Zarządzenie nr 65/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 lipiec 2015 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Publicznych w Zblewie- Pani Agnieszki Bednarek ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  pokaż

Zarządzenie Nr 64/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 lipiec 2015 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Publicznych w Zblewie- Pana Tomasza Kowalewskiego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  pokaż

Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Publicznych w Borzechowie- Pani Agnieszki Guz ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego pokaż

Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Kształcenia i
Wychowania w Pinczynie- Pani Agnieszki Radkowskiej ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  pokaż

Zarządzenie Nr 61/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 lipiec 2015 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego Zespołu Szkół Publicznych w Kleszczewie Kościerskim- Pani Doroty Grzywacz ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  pokaż

Zarządzenie Nr 60/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kleszczewie Kościerskim  pokaż

Zarządzenie Nr 59/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok pokaż

Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji, która wyłoni kandydata, spośród absolwentów gimnazjów Gminy Zblewo, do udziału w XII Edycji Konkursu na Najlepszego Absolwenta Gimnazjum Gmin Wiejskich i Miasteczek Województwa Pomorskiego w roku szkolnym 2014/2015  pokaż

Zarządzenie Nr 55/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji do wytypowania uczniów do Nagrody Wójta dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów Gminy Zblewo pokaż

Zarządzenie Nr 54/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie archiwizacji dokumentów z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014r.  pokaż

Zarządzenie Nr 53/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Kleszczewie Kościerskim pokaż 

Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  pokaż

Zarządzenie Nr 51/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby urzędu stanu cywilnego  pokaż  

Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/2015 z dnia 20 kwietnia 2015r. zmienionego Zarządzeniem nr 38/2015 z 29 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Komisji ds. dróg i oświetlenia  pokaż

Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 1 czerwca 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej pokaż

Zarządzenie nr 48/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 27 maja 2015r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych  pokaż

Zarządzenie nr 47/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 25 maja 2015r. w sprawie: Powołania Komisji Gminnej do oceny Konkursu "Piękna Wieś 2015"  pokaż

Zarządzenie nr 46/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  pokaż 

Zarządzenie nr 45/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  pokaż

Zarządzenie nr 44/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 maja 2015 r. szczegółowych zasad ustalania wysokości stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zblewo na okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015r.  pokaż

Zarządzenie nr 43/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie
przewyższającej 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2014 roku oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej  pokaż

Zarządzenie nr 42/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej i ustalenia jej trybu pracy na rok szkolny 2014/2015 do rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego dla uczniów szkół na okres od stycznia do czerwca pokaż

Zarządzenie nr 41/15 Wójta Gminy Zblewo z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań prowadzonych przez
Gminę Zblewo pokaż     załącznik

Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  pokaż (11.5 MB)

Zarządzenie Nr 39/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego  pokaż (833 KB)

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji ds. dróg  pokaż  (2.2 MB)

Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  pokaż  (7.1 MB)

Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych pokaż  (1.6 MB)

Zarzdądzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Kleszczewie Kościerskim w formie elektronicznej od roku szkolnego 2015/2016  pokaż (794.6 KB) 

Zarządzenie Nr 34/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego  pokaż (1.6 MB)

Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2015/2016 w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zblewo  pokaż (1.5 MB) 

Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania Komisji ds. dróg  pokaż (1.7 MB)

Zarządzenie Nr 31/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Zblewo dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.  pokaż (3.9 MB)

Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie ogłoszenia zbiórki makulatury w jednostkach oświatowych na terenie gminy Zblewo pokaż (1.4 MB) 

Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości  pokaż (409 KB)

Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia jednolitego wzoru graficznego wizualizacji pism i innych dokumentów wytworzonych w Urzędzie Gminy w Zblewie   pokaż (1.4 MB)    załączniki (1 MB)

Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 marca 2015r. w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości  pokaż (411.6 KB)

Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 marca 2015r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  pokaż (503.9 KB)

Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  pokaż (8.8 MB)

Zarządzenie Nr 24/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 13 marca 2015r. w sprawie powołania Zespołu Monitorującego Wdrażanie i Realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Zblewo na lata 2014-2020  pokaż (632.8 KB)  

Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 13 marca 2015r. w sprawie powierzenia Sekretarzowi Gminy Zblewo prowadzenia określonych spraw Gminy Zblewo, udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy Zblewo pokaż (908 KB)

Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 13 marca 2015r. w sprawie: powołania powołania Komisji Opiniującej, która dokona wstępnej oceny przygotowania obiektów turystycznych i kąpielisk do sezonu "LATO 2015 " zlokalizowanych na terenie gminy Zblewo ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z zachowaniem bezpieczeństwa  pokaż (583.9 KB)

Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 12 marca 2015r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych  pokaż (470.3 KB)

Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 4 marca 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  pokaż (7 MB)

Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnego Ośrodka Kultury im. Małgorzaty Hillar w Zblewie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku  pokaż (439.1 KB)

Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie powołania Komitetu ds. obchodów " Roku Jana Pawła II" w gminie Zblewo pokaż  (506.5 KB)

Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia Planu Audytu Wewnętrznego w Gminie Zblewo
na 2015r.  pokaż (430.5 KB)   załącznik nr 1

Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 lutego 2015r.  w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Zblewie sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku pokaż  (480.9 KB)

Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 13 lutego 2015r. w sprawie w sprawie wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. w zakresie organizacji imprez sportowych, zawodów sportowych szkolnych i międzyszkolnych, organizowanie imprez sportowych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych w ramach współzawodnictwa sportowego, prowadzenie szkoleń sportowych oraz udział we współzawodnictwie sportowym przez stowarzyszenia i kluby sportowe posiadające licencję sportową  pokaż (491.8 KB)

Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej  pokaż (534.2 KB)

Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie powołania Komisji dotyczącej załatwiania wniosków o wycięcie drzew przy drogach publicznych na terenie gminy pokaż (493.9 KB)

Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  pokaż (10.1 MB)

Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie upoważnienia do wydawania Kart Dużej Rodziny oraz do wydawania decyzji administracyjnych w przypadku odmowy wydania Karty Dużej Rodziny lub wydawania decyzji administracyjnych w przypadku stwierdzenia utraty prawa do posiadania Karty lub przyznania Karty z naruszeniem przepisów ustawy   pokaż (507 KB)

Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 stycznia 2015r. w sprawie powołania komisji kasacyjnej do przeprowadzenia likwidacji składników majątku (wyposażenia) w  Jednostce OSP Zblewo  pokaż (505.3 KB)

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 stycznia 2015r. zmieniające Zarządzenie Nr 29/09 Wójta Gminy Zblewo z dnia 8 maja 2009 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Zblewie regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze  pokaż (498.2 KB)

Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2027  pokaż (2 MB)        załącznik nr 1 str. 1 (2.6 MB)          załącznik nr 1 str. 2 (2.4 MB)          załącznik nr 1 str. 3 (2.2 MB)

Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 19 stycznia 2015r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok  pokaż (6.9 MB)

Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych  pokaż  (476.1 KB)

Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej  pokaż (457.3 KB)

Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie podziału środków dla samorządów wsi  pokaż (491.2 KB) 

Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2015 rok  pokaż (1.8 MB)

Zarządzenie nr 1/2015 Wójta Gminy Zblewo z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie określenia opiat i zasad wynajmu pomieszczeń szkół podstawowych oraz przedszkola w Gminie Zblewo  pokaż

 
Liczba odwiedzin : 4549
Podmiot udostępniający informację : Gmina Zblewo
Osoba wprowadzająca informację : Adam Gilla
Osoba odpowiedzialna za informację : -
Czas wytworzenia: 2015-01-09 10:01:12
Czas publikacji: 2016-01-13 13:59:29
Data przeniesienia do archiwum: Brak